Hvordan foregår overtagelsen av boligen?

Overtakelse, ferdigbefaring og overtakelsesforretning

Før overtagelse skal det gjennomføres en ferdigbefaring og overtakelsesforretning hvor det føres protokoll. På ferdigbefaringen stiller normalt du og en representant for utbygger/entreprenøren. På overtakelsesforretning stiller vanligvis du og representant for utbygger. Vanligvis avholdes ferdigbefaring noen dager/uker før overtakelsesforretningen slik at eventuelle feil kan rettes før overleveringen gjennomføres, men de kan avholdes samtidig. På ferdigbefaring gjennomgås boligen grundig, og det letes etter eventuelle feil eller mangler. Dersom det oppdages feil eller mangler blir disse protokollført.

Hvis en av partene ikke stiller på overtakelsen, kan den andre parten kreve at overtakelsen har skjedd. For kjøper medfører dette i at han kan miste innsigelsesmuligheter.

Protokollen bør ha med:

  • Dato og deltager
  • Feil og mangler som er oppdaget
  • Hva som godtas som feil og mangler fra entreprenør, og evt. om noe må avklares først.
  • Frist for utbedring av mangler som er avklart at skal utbedres.

Overtagelse har formelle juridiske konsekvenser:

  • Entreprenøren har krav på sluttoppgjør
  • Risiko for bygget går over til kjøper
  • Kjøper er ansvarlig for forsikring
  • Kjøper har ikke lenger rett til å heve kjøp eller avbestille boligen
  • Eventuelle dagbøter opphører

I tillegg overføres nå strømmåler til kjøper og kjøper får nå ansvar for sin del av eventuelle felleskostnader i sameie.

Nektelse av overtagelse:

Man kan nekte overtagelse av en ny bolig dersom boligen har alvorlige mangler eller feil, som for eksempel konstruksjonsfeil, eller alvorlige mangler som at boligen mangler vann eller strøm, eller om det ikke er gitt midlertidig brukstillatelse.

Det er ikke mulig å nekte overtagelse av boligen på grunnlag av mindre vesentlige feil som for eksempel at mikrobølgeovn mangler eller at det er skade på parketten. Denne type feil eller mangler skal protokollføres og rettes innen rimelig tid i henhold til Bustadoppføringsloven.